ATKĀRTOTA UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA

 • zvērināta revidenta pārbaudītu biznesa plānu paredzētajam darbības laikam;
 • dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir pietiekami personīgie finanšu līdzekļi biznesa plānā norādīto darbību uzsākšanai;
 • atļauju (licenci, sertifikātu), ja veic tādu darbu, kura veikšanai ir nepieciešama atļauja;
 • zvērināta revidenta pārbaudītu biznesa plānu, ja iepriekšējais biznesa plāns ir izpildīts (sākot ar otro darbības gadu);
 • dokumentus, kas apliecina, ka viņš visa termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laikā katrā iepriekšējā pārskata gadā atbilstoši nodokļu deklarācijās norādītajam veicis valsts budžetā un pašvaldību budžetos nodokļu maksājumus, kuru kopsumma nav mazāka par 14 230 euro (neieskaitot šajā nodokļu maksājumu kopsummā to nodokļu maksājumu summas, kas ir atmaksātas vai atmaksājamas no valsts budžeta), bet par nepilnu pirmo pārskata gadu kopš termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas valsts budžetā un pašvaldību budžetos iemaksātā nodokļu maksājumu kopsumma vidēji mēnesī nav mazāka par 1150 euro;
 • dokumentus, kas apliecina, ka komercsabiedrība visa termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laikā katrā iepriekšējā pārskata gadā atbilstoši nodokļu deklarācijās norādītajam iemaksājusi valsts budžetā un pašvaldību budžetos nodokļu maksājumus, kuru kopsumma nav mazāka par 21 350 euro (neieskaitot šajā nodokļu maksājumu kopsummā to nodokļu maksājumu summas, kas ir atmaksātas vai atmaksājamas no valsts budžeta), bet par nepilnu pirmo pārskata gadu kopš termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas valsts budžetā un pašvaldību budžetos iemaksātā nodokļu maksājumu kopsumma vidēji mēnesī nav mazāka par 1750 euro. Papildus dokumenti nav jāiesniedz, ja uzņēmums, kurā ārzemnieks nodarbināts, nodarbina vairāk nekā 10 darbiniekus un tā gada apgrozījums vai kopējā bilance pārsniedz divus miljonus euro.
 • zvērināta revidenta pārbaudītu biznesa plānu paredzētajam darbības laikam;
 • dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir pietiekami personīgie finanšu līdzekļi biznesa plānā norādīto darbību uzsākšanai;
 • atļauju (licenci, sertifikātu), ja veic tādu darbu, kura veikšanai ir nepieciešama atļauja;
 • zvērināta revidenta pārbaudītu biznesa plānu, ja iepriekšējais biznesa plāns ir izpildīts (sākot ar otro darbības gadu);
 • dokumentus, kas apliecina, ka viņš iepriekšējā pārskata gadā atbilstoši nodokļu deklarācijās norādītajam veicis valsts budžetā un pašvaldību budžetos nodokļu maksājumus, kuru kopsumma nav mazāka par 9 960 euro (neieskaitot šajā nodokļu maksājumu kopsummā to nodokļu maksājumu summas, kas ir atmaksātas vai atmaksājamas no valsts budžeta), bet par nepilnu pirmo pārskata gadu kopš pirmreizējās termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas valsts budžetā un pašvaldību budžetos iemaksātā nodokļu maksājumu kopsumma vidēji mēnesī nav mazāka par 800 euro;
 • dokumentus, kas apliecina, ka ārvalsts komersants izpildījis biznesa plānu, kas apliecina ārvalsts komersanta biznesa stratēģiju darbībai Latvijas Republikā, kas veicina ražošanas vai pakalpojumu nozares attīstību;
 • dokumentus, kas apliecina ārvalsts komersanta pārstāvniecības aktīvu darbību iepriekšējā gada laikā, kuras rezultātā tikusi veicināta Latvijas Republikas tautsaimniecības attīstība;
 • Ÿārvalsts darba devēja vēstuli ar apliecinājumu, ka ārzemnieks tiek nosūtīts pakalpojumu veikšanai Latvijas Republikā;
 • dokumentu, kas apliecina, ka ārzemnieks piedalās līguma vai projekta īstenošanā;
 • Latvijas Republikas kredītiestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka ārzemniekam ir pakārtotās saistības ar Latvijas Republikas kredītiestādi un darījuma termiņš nav mazāks par pieciem gadiem;
 • saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28.punkta “a” apakšpunktu:dokumentus, kas apliecina, ka kapitālsabiedrība visa termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laikā katra iepriekšējā pārskata gada laikā atbilstoši nodokļu deklarācijās norādītajam iemaksājusi valsts budžetā un pašvaldību budžetos nodokļu maksājumus, kuru kopsumma nav mazāka par 40 000 euro (neieskaitot šajā nodokļu maksājumu kopsummā to nodokļu maksājumu summas, kas ir atmaksātas vai atmaksājamas no valsts budžeta), bet par nepilnu pirmo pārskata gadu kopš termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas valsts budžetā un pašvaldību budžetos iemaksātā nodokļu maksājumu kopsumma vidēji mēnesī nav mazāka par 3300 euro;
 • saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28.punkta “b” apakšpunktu: dokumentus, kas apliecina, ka visa termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laikā katrā iepriekšējā pārskata gadā kapitālsabiedrība atbilstoši nodokļu deklarācijās norādītajam iemaksājusi valsts budžetā un pašvaldību budžetos nodokļu maksājumus, kuru kopsumma nav mazāka par 100 000 euro (neieskaitot šajā nodokļu maksājumu kopsummā to nodokļu maksājumu summas, kas ir atmaksātas vai atmaksājamas no valsts budžeta), bet par nepilnu pirmo pārskata gadu kopš termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas valsts budžetā un pašvaldību budžetos iemaksātā nodokļu maksājumu kopsumma vidēji mēnesī nav mazāka par 8300 euro;.
 • saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28. punkta “c” apakšpunktu izsniegtā termiņuzturēšanās atļauja ir spēkā, ja tās derīguma laikā kapitālsabiedrība, kurā šis ārzemnieks veicis ieguldījumu, katrā pārskata gadā atbilstoši nodokļu deklarācijās norādītajam iemaksā valsts budžetā un pašvaldību budžetos nodokļu maksājumus, kuru kopsumma nav mazāka par 100 000 euro (šajā kopsummā neieskaitot to nodokļu maksājumu summas, kas ir atmaksātas vai atmaksājamas no valsts budžeta), bet par nepilnu pirmo pārskata gadu kopš termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas valsts budžetā un pašvaldību budžetos iemaksātā nodokļu maksājumu kopsumma vidēji mēnesī ir ne mazāka par 8300 euro. Nodokļu maksājumu kopsummā ieskaita arī Latvijas Republikā reģistrēto meitas uzņēmumu veiktos nodokļu maksājumus;
 • zinātniskās sadarbības faktu apliecinošu dokumentu;
 • līgumu par studijām Latvijas Republikā;
 • līgumu par mācībām Latvijas Republikā;
 • attiecīgās izglītības iestādes un nosūtītājiestādes vai organizācijas sadarbības līgumu;
 • darba līgumu, ja uzturēšanās Latvijas Republikā ir saistīta ar darba attiecībām;
 • līgumu par ārstēšanu stacionārā ārstniecības iestādē;
 • ārvalsts reliģiskās organizācijas nosūtījuma vēstuli;
 • dokumentu, kas apliecina, ka nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu;
 • dokumentus, kas apliecina, ka ārzemniekam ir nepieciešams uzturēties Latvijas Republikā.