UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS REĢISTRĒŠANA

  • Derīga ceļošanas dokumenta kopija (visas lapaspuses, kurās ir ieraksti vai atzīmes). Kopijas atbilstību apliecina iesniedzējs (KOPIJA PAREIZA, lapaspušu skaits, vārds, uzvārds, datums, paraksts)

  • maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu

  • dokumentu, kas apliecina, ka ārzemniekam ir derīga veselības apdrošināšanas polise

    (reģistrējot pastāvīgās uzturēšanās atļauju, polise nav nepieciešama).

    * Ja ārzemnieks reģistrē saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 28., 29., 30. vai 31. punktu izsniegtu termiņuzturēšanās atļauju vai viņš ir Imigrācijas likuma 4. panta devītajā daļā minētajā sarakstā iekļautas valsts pilsonis vai ārzemnieks, kuram ārvalstī piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss vai piešķirta papildu aizsardzība, iesniedz brīvas formas iesniegumu.

Lai reģistrētu termiņuzturēšanās atļauju nepieciešams izsaukums.**

**Izsaukums nav nepieciešams, ja ārzemnieks ir individuālais komersants, komercreģistrā reģistrēta komersanta vienīgā amatpersona ar pārstāvības tiesībām, pašnodarbināta persona;
ir ārvalsts komersanta pārstāvis, šķīris vai šķir laulību vai viņa laulātais ir miris un ārzemnieka apgādībā ir nepilngadīgs bērns – Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, 1940.gada 17.jūnijā bija Latvijas pilsonis, pieprasa vai vēlas reģistrēt pastāvīgās uzturēšanās atļauju, pieprasa uzturēšanās atļauju, pamatojoties uz kompetentas valsts drošības iestādes, tiesībaizsardzības iestādes vai tiešās valsts pārvaldes iestādes pieprasījumu, pieprasa vai reģistrē uzturēšanās atļauju sakarā ar to, ka viņš iecelts par aizbildni vai aizgādni Latvijas pilsonim vai Latvijas nepilsonim, pieprasa uzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 23., 25., 26., 27., 29., 30., 31., 32. vai 33. punktu vai saskaņā ar Imigrācijas likuma 31.panta trešo daļu, reģistrē termiņuzturēšanās atļauju, kas izsniegta saskaņā ar Imigrācijas likuma 30. vai 31. pantu, pieprasa vai reģistrē termiņuzturēšanās atļauju saistībā ar mācībām Latvijas Republikā akreditētā vispārējās izglītības iestādē, pieprasa vai reģistrē termiņuzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta trešo daļu, ir ģimenes loceklis iepriekš minētajiem ārzemniekiem, pieprasot uzturēšanās atļauju vienlaikus.