PIRMREIZĒJA UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA

 • Iesniedz derīga ceļošanas dokumenta kopiju (visas lapaspuses, kurās ir ieraksti vai atzīmes). Kopijas atbilstību apliecina iesniedzējs (KOPIJA PAREIZA, lapaspušu skaits, vārds, uzvārds, datums, paraksts)

 • fotogrāfija

  3×4 cm

 • dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu

  1860 EUR

 • dokuments, kas apliecina, ka samaksa par nekustamā īpašuma iegādi veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā

 • dokuments, kas apliecina, ka ārzemniekam nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu, ja nekustamais īpašums viņam pieder ilgāk nekā vienu gadu

 • sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinumu par nekustamā īpašuma tirgus vērtības atbilstību Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 29.punktā norādītajai vērtībai, ja iegādātā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība neatbilst Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 29.punkta „d” apakšpunktā noteiktajai

 • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu