PIRMREIZĒJA UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA

 • anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai trešo valstu pilsoņiem

 • DERĪGA CEĻOŠANAS DOKUMENTA KOPIJU (VISAS LAPASPUSES, KURĀS IR IERAKSTI VAI ATZĪMES). KOPIJAS ATBILSTĪBU APLIECINA IESNIEDZĒJS (KOPIJA PAREIZA, LAPASPUŠU SKAITS, VĀRDS, UZVĀRDS, DATUMS, PARAKSTS)

 • fotogrāfija

 • izziņa par sodāmību

  Pilsonības vai mītnes zemes, ja ārzemnieks tajā uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem, kompetentas iestādes izsniegta izziņa par sodāmību (bērnam, kas vecāks par 14 gadiem);

 • piekrišana bērna izceļošanai uz Latvijas Republiku

  Tā vecāka notariāli apliecināta vai pārvaldes vai pārstavniecības amatpersonas klātbūtnē parakstīta piekrišana bērna izceļošanai uz Latvijas Republiku, kurš neieceļo kopā ar bērnu. Ja ikdienā aizgādnību īsteno vecāks, ar kuru Latvijas Republikā ieceļo bērns, un nav noteikti ierobežojumi bērna dzīvesvietas maiņai bez otra vecāka piekrišanas, – attiecīgās tiesas nolēmums

 • radniecību apliecinoši dokumenti

 • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu